§1 Navn og tilhørsforhold

§1.1 Foreningens navn er Tinnitusforeningen 

§1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§1.3 Tinnitusforeningen kan etablere en eller flere  lokalafdelinger udenfor Københavns Kommune.

§2 Formål

§2.1

Tinnitusforeningen har til formål at virke for at forbedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af Tinnitus gennem forebyggelse, forskning og bekæmpelse af Tinnitus og dens følgevirkninger

  • Tinnitusforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får optimale forhold med den gene de til dagligt går med.
  • Tinnitusforeningen arbejder for at nedsætte eller helt forhindre risici for Tinnitus i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden.
  • Tinnitusforeningen arbejder på at informere og rådgive mennesker der lider af Tinnitus samt på at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som Tinnitusramt.

Tinnitusforeningen indsamler og uddeler midler til forskning i forebyggelse, bekæmpelse og rehabilitering af tinnitusramte personer

§3 Indsatsområder

§3.1 Til opfyldelse af Tinnitusforeningens formål, jf. § 2, kan der blandt andet arbejdes indenfor følgende områder:

  • Rådgivning,
  • Oplysning,
  • Tværfagligt samarbejde,
  •  Interessevaretagelse overfor myndigheder og andre  beslutningstagere (f.eks. social- og sundhedspolitik), samt › forskning og støtte til forskning.

§3.2 Tinnitusforeningens indsats inden for de enkelte indsatsområder kan udøves i samrbejde med andre, f.eks. i samarbejde med institutioner, selskaber og organisationer nationalt såvel som internationalt.

§ 4. Medlemskab

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning samt godkendelse heraf

4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.

5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelse og én suppleant

7. Valg af revisor og én revisorsuppleant

8. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer

§ 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert 2. år, således at formanden er på valg i år 2, mens næstformand og kasserer er på valg i år 1.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 7. Kontingent

§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål